Vedtægter for

 ØRSTED LANDSBYLAUG

 

1.

 

Foreningens navn er ”Ørsted Landsbylaug”

 

 

2.

 

Landsbylaugets formål er at bevare miljøet i byen, i fællesskabs anliggender at være kontakten for medlemmerne til de offentlige myndigheder, samt at skabe bedst mulig trivsel og sammenhold for alle beboere i Ørsted.

 

 

3.

 

I Landsbylauget optages, som aktivt medlem med stemmeret på landsbystævnet, enhver borger, der er myndig, og har sin bopæl i Ørsted by, på Ørsted Bygade og Lysholmvej.

 

Beboere i Ørsteds omegn, og tidligere beboere i Ørsted kan optages som passive medlemmer uden stemmeret på landsbystævnet. Ligeledes kan beboere, der endnu ikke er myndige optages som passive medlemmer.

 

Passive medlemmer kan gøres aktive såfremt det besluttes på Landsbystævnet.

 

Aktive medlemmer opnår stemmeret når kontingent er betalt. Medlemskabet gælder det år, hvor kontingent indgår til Landsbylauget, og ophører automatisk efter landsbystævnet det følgende år, hvis det ikke fornyes.

 

 

4.

 

Landsbystævnet er Landsbylaugets øverste myndighed.

 

 

5.

 

Afstemninger på Landsbystævnet afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Undtagen er dog vedtægtsændringer, hvor der kræves et flertal på ¾ blandt de fremmødte. Ved nedlæggelse af Landsbylauget se pkt. 14. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages, hvis en af de tilstedeværende ønsker det. Valget af personer foretages skriftligt. Der kan begæres urafstemning, hvis 50 % af de tilstedeværende ønsker det.

 

 

6.

 

Til ledelse af Landsbylauget vælges på landsbystævnet en laugstyrelse bestående af 7 medlemmer, der efterfølgende konstituerer sig selv som:

 

                 1 Oldermand.

                 1 Skatmester.

                 5 Bymænd.

 

Desuden vælges:

 

                 1 Revisor.

                 1 Revisorsuppleant.

 

De 4 medlemmer er på valg i lige år og de 3 øvrige er på valg ulige år, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

 

Valgbar er alle aktive medlemmer, som er tilstede ved landsbystævnet, eller aktive medlemmer, hvorfra der foreligger skriftlig tilsagn.

  

 

7.

 

Såfremt Oldermand eller skatmester afgår i perioden, vælges Oldermand/Skatmester af og blandt laugstyrelsens medlemmer.

 

 

8.

 

Landsbystævnet vedtager hvert år en handlingsplan for det følgende års aktiviteter og projekter.

Laugstyrelsen nedsætter relevante arbejdsgrupper i henhold til den vedtagne handlingsplan. Alle medlemmer af landsbylauget kan deltage i arbejdsgrupperne.

 

9.

 

Landsbystævnet skal afholdes, hvert år inden udgangen af august måned, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Landsbystævnets dagsorden skal som minimum indeholde følgende:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Oldermandens beretning.

3.       Skatmesterens beretning.

4.       Indkommende forslag.

5.       Fastlæggelse af nyt kontingent.

6.       Forslag til handlingsplan og godkendelse af handlingsplanen.

7.   Valg af medlemmer til laugstyrelsen

(4 medlemmer i lige år, 3 medlemmer i ulige år).

8.       Valg af Revisor og Revisorsuppleant.

9.       Eventuelt.

 

  

10.

 

Kontingentet fastlægges på landsbystævnet for det næste regnskabsår. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.

 

 

11.

 

Ekstraordinært landsbystævne skal indkaldes hvis:

 

1. Laugstyrelsen ønsker det.

2. Mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, med forslag til dagsorden.

I begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel.

Ekstraordinært landsbystævne skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget.

 

 

12.

 

Forslag, der ønskes behandlet på landsbystævnet, skal være oldermanden i hænde senest 3 dage før landsbystævnet.

Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge senest 28 dage før landsbystævne.

 

13.

 

Dagsorden for landsbystævnet, samt revideret regnskab, skal følge med indkaldelsen til det ordinære landsbystævne.

 

 

14.

 

Beslutning om nedlæggelse af landsbylauget kan kun træffes på landsbystævnet, med et flertal på ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Såfremt så mange ikke er fremmødt indkaldes til ekstraordinært landsbystævne, som skal afholdes senest 4 uger efter. Dette landsbystævne er så beslutningsdygtigt, idet der så kræves et flertal på ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Anvendelse af eventuelle aktiver afgøres af landsbystævnet.

 

 

Vedtaget enstemmigt på Landsbystævne den 13/9 2004